Hållbarhet

Vår filosofi – We Care

Active Invest är en långsiktig ägare med hög affärsetik. Vi bryr oss om våra medarbetare, kunder, leverantörer, partners, vår miljö och det samhälle vi lever och verkar i. Vi bryr oss också om våra prestationer, bolagens produkter och finansiella resultat.

Hållbarhet

Om trä som råvara

Vi älskar att jobba med trä. Trä lämpar sig perfekt för Surewood Industries produkter, det är ett härligt och hållbart material som luktar gott – och gör gott. Skogen binder minst 50 miljoner ton koldioxid varje år. Skogen är en av Sveriges viktigaste råvaror och vi använder i möjligaste mån svensk träråvara. 

Det pågår också mycket träforskning i Sverige. Träråvara är ett spännande alternativ till olja och plast. Många nya produkter är redan framtagna och forskningen letar ständigt nya användningsområden. Så varför inte trä?

Källa: Svenska skogen och Svenska skogsbrukets forskningsinstitut

Hållbarhet på tre olika sätt

Ekologiskt

Socialt

Ekonomiskt

Ekologisk hållbarhet

Vi ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de produkter samt tjänster som bolaget använder och tillhandahåller.

Vi ska även arbeta aktivt med att minimera påverkan på miljön genom låg resursförbrukning, följa lagar och andra myndighetskrav, kompetensutveckla chefer och medarbetare som delegerats miljöansvar, arbeta aktivt med leverantörer och kunder i produkt-och processutvecklingen samt förebygga uppkomsten av föroreningar eller annat som kan medföra risk för hälsa och miljö.

Hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och integreras i bolagens affärsplaner samt med stöd av FN:s globala mål, Agenda 2030.

Social hållbarhet

Tillsammans bygger vi en trygg, tillitsfull och säker arbetsplats med nollvision för arbetsskador. Vi stimulerar medarbetares idéer och initiativ och verkar för en god balans mellan arbete och privatliv. Riktlinjer och policyer för  jämställdhet, mångfald och kränkande särbehandling kommuniceras tydligt.

Resurser avsätts löpande för medarbetares kompetensutveckling. Bolagen inom Active Invest bedriver också systematiskt kvalitetsarbete gällande kundrelationer.

En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla bolagets relationer med kunder, interna såväl som externa. Dessa ständiga förbättringar bidrar till verksamhetens utveckling och lönsamhet.

Ekonomisk hållbarhet

För hela Active Invest-koncernen är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Bolaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för långsiktig överlevnad.

• Bolaget värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer.

• Bolaget motarbetar aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationerna.

• På marknaden verkar Active Invest för en sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed.

• Bolagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Sponsring

Active Invest sponsrar flera organisationer som bidrar till att stärka människor och samhällen både i Sverige och internationellt. Hand in hand: Internationell fattigdomsbekämpning genom microlån, utbildning och stödjande nätverk till människor som vill starta och driva eget företag för att försörja sig själva och sina familjer.

Stockholms stadsmission: Hjälp till Stockholmsbor i akut behov av mat, bostad, dusch eller vila. Stöd och råd till den som vill påbörja en långsiktig förändringsresa.

Giving people: Arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Säkra varje unge: Syftet är att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning, genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i Sverige. Active Invest stöttar också Nattvandrarna och lokala idrottsföreningar genom sina dotterbolag.

Project Playground: För barn och unga i utsatthet